Polityka prywatności

Działając w wykonaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TEMBERG z siedzibą: ul. Koszalińska 88d/14, 78-400 Szczecinek. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 673-117-49-30, REGON: 331357740,
 • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z TEMBERG na adres e-mail: kontakt@temberg.pl lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby,
 • Pani/Pana dane osobowe w zależności od okoliczności przetwarzane będą:
Kategoria osób i cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, przedstawiciele kontrahentów Prowadzenie wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej ewentualnej współpracy, realizacji zawartej umowy, jak i w zakresie produktów  Firmy TEMBERG z siedzibą: ul. Koszalińska 88d/14, 78-400 Szczecinek, przez osoby nie będące bezpośrednio stronami umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wymiany korespondencji z przedstawicielami swoich kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów. art. 6 ust. 1 lit. f RODO W zależności od okoliczności:
 • do czasu trwania negocjacji, ofertowania;
 • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy (tj., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata);
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora.
Kontrahenci (w tym dostawcy zewnętrzni) W celu realizacji zawartych umów. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy (tj., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata).
Osoby, które zapisały się na newsletter, Osoby korzystające z innych form marketingu, Kontrahenci. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną. art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne W zależności od okoliczności:
 • do czasu trwania działań marketingowych (np. konkursu, wysyłki newsletteru itp.);
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora;
 • do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą prowadzenia działań marketingowych jest wyrażona zgoda.
Kontrahenci, Przedstawiciele Kontrahentów, inne osoby niż wskazane powyżej składające skargę lub reklamację Rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym W zależności od okoliczności:
 • w zakresie reklamacji związanych z umową do czasu przedawnienia roszczeń z danej umowy;
 • w zakresie reklamacji nie związanych z realizacją umowy – przez 1 rok po rozliczeniu reklamacji.
Osoby korzystające ze strony internetowej administratora (www.temberg.pl) Pliki cookies Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom: celem zwrotu nienależnych świadczeń, rozliczenia itd.;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT), czy też rekruterom, przedstawicielom– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
W sytuacjach przewidzianych prawem przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych;
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO:
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w niektórych sytuacjach może stanowić warunek zawarcia umowy;
 • W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 • Firma TEMBERG jako administrator Pani/Pana danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w celu likwidacji szkody lub realizacji świadczeń związanych z umową o pracę tymczasową lub stałą, na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W przypadkach przedmiotowego przekazania stosowane będą odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy RODO. Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopii przekazanych danych można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@temberg.pl.