RODO

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest TEMBERG, z siedzibą: ul. Koszalińska 88d/14, 78-400 Szczecinek. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy przedwstępnej i późniejszej jej realizacji.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@temberg.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Koszalińska 88d/14, 78-400 Szczecinek.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym oceny Państwa preferencji co do pracy tymczasowej jak również do późniejszego wykonywania umowy (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • kontaktowania się z Państwem, w związku z realizacją umowy;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, (co jest zgodne z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • celem zwrotu nienależnych świadczeń;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);
  • bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze;
Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:

 • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę tymczasową lub stałą, w tym przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, wystawienia faktur oraz innych dokumentów księgowych;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.